Publications

wróć

Nasze projekty

Projects-wrapper

Badanie zdolności filtracyjnych opatentowanego filtra do gazów technicznych w celu uzyskiwania wodoru wysokiej czystości lub ultra czystych gazów technicznych.

 

1.Opis projektu:
 
Przedmiotem projektu jest przebadanie nowego typu filtra do czyszczenia gazów technicznych w celu uzyskania odpowiedzi do jakiego poziomu czystości można oczyścić wodór oraz czy można tej technologii użyć do czyszczenia wodoru do poziomu czystości wykorzystywanego w elektromobilności i energetyce opartej o niskotemperaturowe ogniwa paliwowe.

Technologia, która będzie użyta do budowy filtra, to unikalna metoda czyszczenia gazów technicznych opatentowana na całym świecie szeregiem patentów, opracowana przez zespół naukowy Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu zamierzamy  przetestować filtr na wodorze, ze względu na olbrzymi potencjał zastosowań tego gazu w nowych gałęziach przemysłu ale filtr może służyć również do czyszczenia innych gazów – m.in. azotu czy amoniaku.

Szereg badań ma odpowiedzieć na pytanie do jakiego poziomu czystości można doczyścić wodór i czy możliwe jest uzyskanie wykorzystywanego w elektronice i farmacji gazu o czystości co najmniej 7N.

Naszym zamiarem jest również przetestowana możliwość uzyskiwania w procesie o wyższej wydajności wodoru o niższej czystości rzędu 4N/5N na potrzeby elektromobilności oraz energetyki rozproszonej.

W projekcie przewidujemy wykonanie 4 zadań.

W zadaniu 1 zostanie wytworzony wkład filtracyjny, a więc część odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie filtra.

W zadaniu 2 zostanie zbudowany filtr pozwalający zrealizować założony program badawczy.

W zadaniu 3 zostanie przeprowadzony założony program badań.

W zadaniu 4 zostanie zaprojektowany i wykonany filtr do wdrożenia komercyjnego.

Rezultatem projektu będzie wykazanie, że technologia oczyszczania gazu wg prezentowanej technologii jest przydatna w celach komercyjnych oraz opracowanie prototypowego filtra.

Grupami docelowymi rezultatów projektu są wszystkie branże wykorzystujące czysty wodór, w tym elektroniczna, farmaceutyka, elektromobilność, energetyka rozproszona oparta o ogniwa paliwowe niskotemperaturowe.

 
2.Opis stanu wiedzy i dostępnych rozwiązań na rynku
 

Najważniejszym wyzwaniem technologicznym jest oczyszczenie gazu niskiej czystości do gazu o bardzo wysokiej czystości. Ze względu na coraz większe znaczenie wodoru dla przemysłów elektroniki, transportu i energetyki projekt zostanie skoncentrowany na tym gazie.

Problemem technologicznym jest koszt czyszczenia wodoru i straty jego czystości przy przeładunkach. Wodór to gaz o najmniejszej cząsteczce, bardzo łatwo przenikający przez nie w pełni szczelne przegrody. Jego transport jest bardzo kosztowny i skomplikowany technologicznie. Technologię jego transportu komplikuje łatwość z jaką miesza się zanieczyszczeniami z otoczenia, co powoduje, że konieczna jest produkcja gazu o dużo wyższej czystości niż rzeczywista potrzeba odbiornika gazu, ponieważ czystość gazu musi zakładać straty czystości przy przeładunku gazu.

Ze względu na skokowy wzrost kosztów wodoru w zależności od rzędu jego czystości stosuje się różne techniki filtracyjne. Stosowane filtry mają szereg ograniczeń związanych z kosztem wytworzenia, skutecznością czyszczenia wodoru do bardzo wysokich czystości lub z dużą wydajnością, żywotnością wkładów filtracyjnych, możliwością ich regeneracji czy rodzaju zanieczyszczeń usuwanych podczas filtracji. Dodatkowym problemem jest bieżące badanie jakości używanego gazu, które potrafi podwoić koszt samego urządzenia czyszczącego ze względu konieczną czułość analizatora czystości gazu. W przypadku gazu o czystości 7N oznacza to weryfikowanie czystości na poziomie jednej cząsteczki zabrudzenia na 10.000.000 cząstek czystego gazu.

W szeregu zastosowań ultra czyste gazy technologiczne mają kluczowe znaczenie. Nawet niewielkie ilości zabrudzeń np. cząsteczkami tlenu lub związkami zawierającymi tlen (jak tlenek węgla lub woda) mogą znacząco wpływać na przebieg procesów produkcyjnych. Dzieje się tak np. w elektronice w technologiach uzyskiwania warstw o grubościach nanometrowych lub w technologiach chemicznych wykorzystujących katalizatory łatwo reagujące z wprowadzonymi zanieczyszczeniami.

 
3.Opis wyzwań i problemów technologicznych.
 

Dużym wyzwaniem technologicznym jest sprawdzenie czy przewidywana ekstremalnie wysoka wydajność projektowanego filtra, jeżeli chodzi o czyszczenie do ultra wysokich czystości, może przełożyć się na bardzo wysoką wydajność czyszczenia gazów do niższych czystości, ale przy większych przepływach. W tym aspekcie ważne jest wykorzystanie technologii czyszczenia wodoru niskiej czystości do wodoru o minimalnej czystości mającej zastosowanie do zasilania ogniw paliwowych wodorowych.

Dodatkowym ważnym problemem technologicznym jest wykazanie zdolności wkładu czyszczącego do regeneracji to znaczy do możliwości łatwego i taniego doprowadzenia wkładu filtracyjnego do stanu pierwotnej efektywności po procesie czasowej regeneracji. Konieczne jest ustalenie możliwości zautomatyzowania tego procesu w taki sposób by filtr mógł pracować w sposób ciągły z wymaganą dokładnością czyszczenia wodoru.

 

W projekcie zostanie wykonany przyrząd laboratoryjny w postaci filtra czyszczącego na potrzeby zaplanowanych badań. Filtr będzie wykonany z wysokogatunkowej stali elektropolerowanej, z dodatkową linią do regeneracji oraz możliwością odbierania gazu oczyszczonego w celu weryfikacji jego czystości.

Do badania czystości z gazu będą wypożyczone czujniki na odpowiednie zabrudzenia, którymi będzie można zbadać wodór po względem czystości. Czujniki będą wyskalowane na wodę, tlen, tlenek węgla, dwutlenek węgla i kilka związków zanieczyszczający wodór z procesu reformingu parowego paliw kopalnych.

W celu zwiększenia dokładności pomiarów oraz uzyskania odpowiedzi na pytania o efektywność filtra będzie zamontowany przepływomierz MFC, który dokładnie wskaże przepływy gazu przez instalację.

Do zbadania czystości będzie zamawiany wodór w butlach o oznaczonej ilości zabrudzeń na objętość gazu. Po procesie filtracji zostanie ustalona różnica pomiędzy oznaczeniem dla gazu wejściowe, a gazem po czyszczeniu.

W celu uzyskania informacji jaka jest pojemność filtra na zabrudzenie filtrowane będą duże ilości gazu z dużą ilością oznaczonych zabrudzeń. W ten sposób uzyskamy informacje jak szybko spada efektywność filtrowania w zależności od ilości przepuszczonych zabrudzeń zmniejszających efektywność wkładu filtracyjnego.

W celu zbadania możliwości regeneracyjnych wkładów filtracyjnych zostaną wykonane serie prób z wykorzystaniem nowego złoża i złoża regenerowanego. Jeżeli efektywność filtra będzie spadała wraz z kolejnymi regeneracjami będzie to oznaczać, że sprawność filtra regenerowanego nieodwracalnie spada.

W celu uzyskania odpowiedzi czy można zastosować badaną technologię przy zwiększonych przepływach z zadaną wydajnością filtracji przez zwiększenie pojemności wkładu filtracyjnego zostanie dołączona dodatkowa komora filtracyjna o dużej pojemności.

Zostanie także porównane filtrowanie pod ciśnieniem 25 bar i 2 bar przy zadanych przepływach w celu ustalenia jakości filtracji.

 
4.Opis innowacji

 
☒ Innowacja produktowa

☐ Innowacja procesowa

Filtry służące do czyszczenia gazów do wysokiej czystości są z reguły zamawiane i budowane pod konkretne instalacje na zamówienie. Uważamy, że nasz filtr dysponując znacznie lepszymi możliwościami czyszczenia gazu może być produktem zestandaryzowanym oraz konkurencyjnym cenowo

☐ Innowacja w skali kraju

☒ Innowacja w skali globalnej

Gazy laboratoryjne oraz techniczne są produktem globalnym i nasz filtr może po przeskalowaniu stać się produktem dostępnym w skali globalnej.

 
5.Opis rezultatów projektu.

 
Pierwszym z rezultatów projektu jest wykazanie skuteczności nowego rozwiązania filtracyjnego. W przypadku osiągnięcia zakładanych parametrów Wnioskodawca stanie się właścicielem skutecznego rozwiązania technologicznego używanego w wielu gałęziach przemysłu. Wiele z podmiotów rynkowych może być zainteresowanych wykorzystaniem tego rozwiązania na swoich liniach produkcyjnych używających gazy bardzo wysokiej czystości. Wnioskodawca może sprzedawać gotowe filtry lub proponować know-how – sprzedawać sublicencje.

Wnioskodawca zakłada także możliwość sprzedaży ultra czystych gazów na potrzeby elektroniki, chemii oraz farmaceutyki.

Kolejnym rezultatem, co do którego Wnioskodawca ma duże oczekiwanie, to uzyskiwanie z dużą sprawnością czystości wodoru na poziomie 4-5N. Taki wodór jest wykorzystywany na stacjach wodorowych do tankowania pojazdów wodorowych.

Uzyskanie dobrych wyników w projekcie umożliwi nawiązanie kontaktów z największymi sieciami dystrybucyjnymi paliw w celu umożliwienia im obniżenie potencjalnego kosztu tankowania wodorem na ich stacjach poprzez dostarczanie i magazynowanie wodoru niskiej czystości, a doczyszczanie go w trakcie tankowania pojazdu, czyli bez strat czystości związanych z przeładunkiem.

Wnioskodawca liczy także na zainteresowanie rynku dostawców ogniw paliwowych na potrzeby energetyki. Zastosowanie niskiej jakości wodoru może zwiększyć potencjał zastosowań takich rozwiązań w energetyce oraz znacząco obniżyć koszt generowanego w ten sposób prądu elektrycznego.

Rezultatem projektu poza know-how i wynikami badań przemysłowych będzie także zaprojektowanie i skonstruowanie działającego filtra do zastosowań komercyjnych. Umożliwi to Wnioskodawcy do wejścia na rynek przemysłowych rozwiązań filtracyjnych z urządzeniem o opatentowanej technologii, która na lata może dać Wnioskodawcy przewagę konkurencyjną.

 

Podsumowując- w projekcie zostanie zweryfikowana przydatność ww metody do celów komercyjnych.

Zostanie potwierdzona skuteczność rozwiązania w kilku aspektach.

Zostanie potwierdzona zdolność filtra zbudowanego wg ww technologii do osiągnięcia najwyższych parametrów czystości.

Zostanie potwierdzona zdolność ww filtra do taniej regeneracji, ewentualnie potwierdzona możliwość pracy filtra w układzie przełączającego się dwudrożnego automatu z opcją ciągłej filtracji z najwyższą wydajnością.

Zostanie ustalona liniowość potencjału filtracyjnego ww filtra w celu zwiększenia wydajności filtracyjnej przy obniżonej czystości gazów wynikowych.

Zostanie ustalona możliwość zwiększenia wydajności ww filtra przez zwiększenie objętości wkładów filtracyjnych.

Zostanie potwierdzona zdolność ww filtra do pracy pod ciśnieniem do 25 atmosfer.

 

6.Opis dotychczas przeprowadzonych prac.

 

Obraz1.jpg
Obraz2.jpg
Wyniki pomiaru temperatury punktu rosy. Wartość graniczna urządzenia pomiarowego: -120 st. C.

 
Obraz3.jpg
Powyżej odczyt na analizatorze tlenu.

 
Obraz4.jpg
Testowano pracę układu laboratoryjnego zbudowanego w trakcie dotychczasowych prac badawczych.

 
7.Opis własności intelektualnej.
 

Projekt opiera się o wykorzystanie już opatentowanej na całym świecie metodzie filtracji gazów technicznych – wodoru, amoniaku i azotu.

Sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku (tytuł patentu)

 

Aktualnie metoda oczyszczania gazów wg ww technologii została uznana za innowacyjną i opatentowana w następujących

krajach:

– Polska PL 224195 B1,

– USA, US 9,272,906 B2

– Kanada, 2,875,257

– Izrael, 235948

– Rosja, 2612686

– Unia Europejska, EP2858949

– Singapur, 11201406281X

– Chiny, CN 104364196

– Korea Płd. (w procesie), 10-2015-7000112 +XXX

– Indie, 300437

– Japonia JP 5916949 B2

– Ukraina – 111880

 
8.Badania stanu techniki i czystości patentowej.
 
Czy posiadasz badanie stanu techniki i czystości patentowej wykonane przez rzecznika patentowego?

☒ Tak.

☐ Nie

Patrz – pkt 7
 

9.Badania zakresu i zdolności patentowej.
 
Czy posiadasz badanie zakresu i zdolności patentowej wykonane przez rzecznika patentowego?

☒ Tak.

☐ Nie

Patrz – pkt 7

 

Profesjonalne kadry – zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji

 

Projekt realizowany od 02.05.2014 r. do 31.05.2015 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Głównym celem projektu był wzrost potencjału MSP z obszaru województwa małopolskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników, w tym osób w wieku 50+, z zakresu zarządzania kwalifikacjami personelu, w kontekście realizacji strategii biznesowej organizacji.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 650 000 zł.

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

 

Projekt realizowany od 03.03.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Liderem projektu była Gmina Prusice, a partnerami Maculewicz Consulting Sp. z o.o. oraz siedem JST z terenu województwa dolnośląskiego.

Głównym celem projektu było podniesienie standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych przez 8 JST z województwa dolnośląskiego poprzez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji pracowników oraz wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 2 300 00 zł.

 

Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez edrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji procesów B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy Maculewicz Consulting a systemami Partnerów Biznesowych

 

Projekt realizowany od 01.05.2012 r. do 30.09.2013 r. w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem realizacji projektu była automatyzacja procesów biznesowych poprzez wymianę informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • Integracja B2B w zakresie implementacji rozwiązań w zakresie wymiany danych z partnerami
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów z kontrahentami (procesy zamówienia oraz faktury)
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów projektowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją (Enterprice Documents and Records Managment EDRM)

 

Całkowita wartość projektu to ok. 416 000 zł.

 

Akademia Interferie – szkolenia dla pracowników branży hotelarskiej

 

Projekt realizowany od 1.06.2011 r. do 31.05.2013 r. na terenie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Projekt skierowany był do wszystkich pracowników spółek INTERFERIE S.A. oraz INTERFERIE Medical SPA. „Akademia Interferie” realizowana była w partnerstwie gdzie Maculewiccz Consulting  pełniło rolę Lidera. Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności personelu wszystkich obiektów należących do spółek INTERFERIE. W ramach projektu przeprowadzone zostało ponad 400 szkoleń, zarówno zawodowych jak i rozwijających umiejętności interpersonalne pracowników.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 1 603 000 zł.

 

ADR, BBS, kurs kwalifikacyjny – szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

 

Projekt realizowany od 01.01.2011 r. do 30.03.2012 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Celem szkoleń odbywających się w ramach projektu było dostosowanie kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez przeprowadzenie kompleksowych szkoleń.

 

Tematyka szkoleń dla kierowców obejmowała:

  • Szkolenie ADR
  • Szkolenie praktyczne
  • BBS Kurs kwalifikacyjny dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

 

Całkowita wartość projektu to 1 655 000 zł.

 

Warsztaty Europejskie – szkolenia z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

 

Projekt realizowany od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.  W ramach projektu nasza firma zajmowała się organizacją i prowadzeniem teoretycznych i praktycznych szkoleń zawodowych przygotowujących do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowanie projektu w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów operacyjnych, zarówno inwestycyjnych, jak i szkoleniowych.

 

Całkowita wartość projektu to 850 000 zł.

 

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl