wróć

Audyty

Posiadamy niezależne zespoły składające się z biegłych rewidentów oraz audytorów wewnętrznych posiadających wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe . Do każdego zadania dobieramy zespół, składający się z osób specjalizujących się w konkretnym obszarze, którego dotyczy audyt.

Audyty

Wszystkie prowadzone przez nas audyty są przeprowadzone zgodnie z:

  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej
  • Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
  • Powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego
  • Postanowieniami umowy zawartej z Klientem

Korzyści dla Klienta

  • Spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
  • Wszechstronna i obiektywna analiza prawidłowości działania jednostki, umożliwiająca Kierownikowi Jednostki wczesne reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości;
  • Kontrola prawidłowości realizacji projektu i jego finansowania;
  • Dostęp do szerokiego grona audytorów dysponujących długoletnim doświadczeniem, wyspecjalizowanych w różnych obszarach problemowych;
  • Możliwość współpracy z więcej niż jednym audytorem w czasie obowiązywania umowy;
  • Minimalizacja możliwości wystąpienia błędów zapewniona dzięki prowadzeniu audyt w danym obszarze, przez audytorów w nim wyspecjalizowanych

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy raport i opinię.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl