Najważniejsze zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 3

Pakiet SLIM VAT 3 – czyli kontynuacja uproszczeń, mających na celu ułatwienie stosowania przepisów ustawy o VAT, zaczął obowiązywać od dnia 01.07.2023r. Główne założenia Ministerstwa Finansów to:
-poprawa płynności finansowej firm,
-zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym,
-mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT,
-prostsze fakturowanie i mniej obowiązków,
-prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej,
-efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze zmiany w VAT, jakie zostały wprowadzone od 01.07.2023r.

Zmiana limitu dla małego podatnika w VAT

W ramach SLIM VAT 3 został zmieniony limit małego podatnika VAT. Wynosi on obecnie 2 000 000 euro (przed zmianami 1 200 000 euro). Zmiana ta oznacza, że większa ilość podatników będzie mogła skorzystać z metody kasowej w VAT oraz korzystać z kwartalnego rozliczenia VAT (po spełnieniu pozostałych odrębnych wymogów).

Zmiany dotyczące zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym

Nowelizacja ustawy w ramach pakietu SLIM VAT 3 zniosła obowiązek posiadania faktury od sprzedawcy w ramach WNT. Od 01.07.23 warunkiem odliczenia podatku VAT jest wykazanie podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Faktura w przypadku WNT nie jest już formalnym warunkiem odliczenia podatku.

Doprecyzowany został okres, za który deklarowana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) ze stawką 0%. W sytuacji, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające WDT w późniejszym terminie, transakcja podlega wykazania w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (do tej pory był to okres w którym transakcja została dokonana).

Zmiany mające na celu redukcję korekt

Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące stosowaniu kursu waluty do faktur korygujących. Od 01.07.2023 bez względu na przyczynę korekty – na plus lub na minus zastosowanie ma kurs z faktury pierwotnej. W przypadku zbiorczych faktur korygujących kursem właściwym jest kurs na ostatni dzień roboczy przed wystawieniem korekty.

W przypadku podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione zlikwidowany został obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzony został wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.
Zmianie uległy również warunki dotyczące zaokrąglenia do 100% proporcji VAT, jeśli nie przekroczyła ona 98%. Do tej pory warunkiem takiego zaokrąglenia była kwota podatku VAT naliczonego niepodlegająca odliczeniu w wysokości do 500zł w skali roku. Wprowadzone zmiany zwiększają tę wartość do 10 000zł w skali roku.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Przed zmianami należało dokonywać wydruki dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, za wyjątkiem dokumentów przekazywanych w formie elektronicznej. Obecnie można zrezygnować z drukowania raportów fiskalnych – warunkiem rezygnacji jest jednak posiadanie kasy online. Podatnicy korzystający z kas z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii nie mogą skorzystać z tego ułatwienia.

Zmiany dotyczące wiążącej informacji skarbowej

Skonsolidowane zostało wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Ujednolicone zostały przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Zlikwidowane zostały opłaty za wniosek o wydanie WIS.